ασύρματη Δικτύωση

Εξέλιξη Υλοποίησης της Υπηρεσίας

Βήμα 1ο: Έλεγχος Εγκατάστασης - Εκτίμηση Αναγκών
Εξέλιξη Έργου 15%

Έπειτα από προγραμματισμένη συνάντηση ερχόμαστε στο χώρο του πελάτη όπου γίνεται μέτρηση και καταγραφή των υποδομών. Ο πελάτης καθορίζει τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες της επιχείρησης του και ορίζει το διατιθέμενο χρονικό και οικονομικό πλαίσιο. Δεδομένων αυτών των πληροφοριών συντάσσεται αναλυτική προσφορά με τον εξοπλισμό και τα επί μέρους και συνολικά κόστη η οποία αποστέλλεται στον πελάτη. Όλες οι ανταλλασσόμενες πληροφορίες παραμένουν πλήρως εμπιστευτικές. Κατόπιν συμφωνίας η υπηρεσία μεταβαίνει στην επόμενη φάση. 

Σημείωση! Η διαδικασία δεν διαφέρει από αυτήν της ενύρματης δικτύωσης. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα ενοποιημένο σύστημα με καταμερισμό λειτουργικών απαιτήσεων.

Βήμα 2ο: Σχεδιασμός Ασύρματης Δικτύωσης
Εξέλιξη Έργου 30%

Συμπληρωματικά του ενσύρματου δικτύου ή και ξεχωριστά γίνεται ανάλυση των υπό μελέτη χώρων και με το κατάλληλο λογισμικό σχεδιάζεται η ασύρματη δικτύωση ώστε να καλύπτονται επαρκώς και με άψογη συνδεσιμότητα όλα τα σημεία ενδιαφέροντος. Έτσι, τα σημεία πρόσβασης (access points) μπαίνουν σε καίρια σημεία είτε πρόκειται για εσωτερικούς χώρους είτε για εξωτερικούς, βελτιστοποιώντας την απόδοση, εξοικονομώντας περιττά έξοδα εξοπλισμού και εν τέλει παρέχοντας το ζητούμενο: αδιάκοπη και ισχυρή σύνδεση στο internet.

Βήμα 3α: Εγκατάσταση Εξοπλισμού
Εξέλιξη Έργου 50%

Στη συνέχεια γίνεται παράδοση του εξοπλισμού στο χώρο του πελάτη και εγκατάσταση. Αυτή περιλαμβάνει την εγκατάσταση των σημείων πρόσβασης για εσωτερικούς χώρους ή κεραιών για εξωτερικούς χώρους. Σε κάθε περίπτωση η τελική τερματική συσκευή θα συναντήσει το ενσύρματο δίκτυο για να συνθέσουν ένα πλήρες σύστημα.

Βήμα 3β: Έλεγχος Καλωδιώσεων
Εξέλιξη Έργου 60%

Ένα πολύ σημαντικό σκέλος στην όλη διαδικασία είναι ο σωστός τύπος καλωδίων που χρησιμοποιείται. Αυτός διαφοροποιείται αναλόγως των αναγκών. Σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαίος ο έλεγχος με κατάλληλες συσκευές για την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος και με απώτερο σκοπό την βέλτιστη άνευ απωλειών μεταφορά των δεδομένων.

Βήμα 4ο: Παραμετροποίηση
Εξέλιξη Έργου 90%

Η καλή και σωστή λειτουργία των συσκευών που εμπλέκονται σε κάθε σύστημα τηλεπικοινωνιών προϋποθέτει και τον ακριβή τους προγραμματισμό. Αυτό συνεπώς δίνει μια λειτουργική επικοινωνία μεταξύ τους ενώ παράλληλα διασφαλίζει τις ακούσιες ή εκούσιες απειλές που ενδέχεται να υπάρξουν. Στην ασύρματη δικτύωση αυτό επιτυγχάνεται επεμβαίνοντας στη λειτουργικότητα των σημείων πρόσβασης και διευθετώντας αναλόγως των αναγκών τα κανάλια επικοινωνίας (2.4GHz και 5GHz). Τέλος, με το πέρας των ρυθμίσεων, πραγματοποιείται πλήρης έλεγχος ως προς την επικοινωνία των συσκευών.

Βήμα 5ο: Τεχνική Έκθεση
Εξέλιξη Έργου 100%

Αφού πια το σύστημα έχει θεμελιωθεί και θεωρείται παραδοτέο προς τον πελάτη, συντάσσεται αναλυτική τεχνική αναφορά που περιέχει το σύνολο των ενεργειών που έχουν γίνει από την έναρξη μέχρι τη λήξη του έργου. Η έκθεση αυτή περιέχει α) το υλικοτεχνικό σύστημα (συσκευές, καλωδιώσεις, συνδεσμολογίες) με όλα του τα τεχνικά χαρακτηριστικά, β) τη φυσική και λογική τοπολογία, γ) τις γραμμές εντολών της παραμετροποίησης, δ) τους κωδικούς ασφαλείας, ε) τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί σε κάθε στάδιο. Το αρχείο αυτό δίνεται σε μορφή βιβλίου, σε usb stick και επίσης αποστέλλεται στο mail του πελάτη σε μορφή pdf.

Εγγραφείτε για να λάβετε προσφορά γνωριμίας